Zásady ochrany osobných údajov

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA

Vaše súkromie berieme vážne a toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ako Szybki (spoločne „my“, „nás“ alebo „náš“) zhromažďuje, používa, zdieľa a spracováva vaše informácie.

Zhromažďovanie a používanie osobných údajov

Osobné údaje sú informácie, ktoré môžu byť použité na vašu priamu alebo nepriamu identifikáciu. Osobné údaje zahŕňajú aj anonymné údaje, ktoré sú prepojené s informáciami, ktoré je možné použiť na priamu alebo nepriamu identifikáciu. Osobné údaje nezahŕňajú údaje, ktoré boli nenávratne anonymizované alebo agregované tak, že nám už neumožňujú, či už v kombinácii s inými informáciami alebo inak, vašu identifikáciu.

Podpora bezpečnosti a ochrany

Dodržiavame zásady zákonnosti, legitimity a transparentnosti, používame a spracúvame čo najmenej údajov v rámci obmedzeného rozsahu účelu a prijímame technické a administratívne opatrenia na ochranu bezpečnosti údajov. Osobné údaje používame na pomoc pri overovaní účtov a aktivity používateľov, ako aj na podporu bezpečnosti a zabezpečenia, napríklad monitorovaním podvodov a vyšetrovaním podozrivých alebo potenciálne nezákonných aktivít alebo porušení našich podmienok alebo zásad. Takéto spracovanie je založené na našom oprávnenom záujme pomôcť zaistiť bezpečnosť našich produktov a služieb.

Tu je popis typov osobných údajov, ktoré môžeme zhromažďovať a ako ich môžeme použiť:

Aké osobné údaje zhromažďujeme

ⅰ. Údaje, ktoré poskytnete:

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete, keď používate naše produkty a služby alebo s nami inak komunikujete, napríklad keď si vytvoríte účet, kontaktujete nás, zúčastníte sa online prieskumu, použijete našu online pomoc alebo online chatovací nástroj. Ak uskutočníte nákup, zhromažďujeme osobné údaje v súvislosti s nákupom a ďalšie informácie o účte a autentifikácii, ako aj fakturačné, prepravné a kontaktné údaje.

ⅱ. Údaje o používaní našich služieb a produktov:

Keď navštívite našu webovú stránku/aplikáciu, môžeme zhromažďovať údaje o type zariadenia, ktoré používate, jedinečnom identifikátore vášho zariadenia, IP adrese vášho zariadenia, vašom operačnom systéme, type internetového prehliadača, ktorý používate, informácie o používaní, diagnostické informácie a informácie o polohe z alebo o počítačoch, telefónoch alebo iných zariadeniach, na ktorých inštalujete naše produkty alebo služby alebo k nim pristupujete. Ak je to možné, naše služby môžu používať GPS, vašu IP adresu a ďalšie technológie na určenie približnej polohy zariadenia, aby sme mohli zlepšovať naše produkty a služby.

Ako používame vaše osobné údaje

Vo všeobecnosti používame osobné údaje na poskytovanie, zlepšovanie a vývoj našich produktov a služieb, na komunikáciu s vami, na ponúkanie cielených reklám a služieb a na ochranu nás a našich zákazníkov.

ⅰ. Poskytovanie, zlepšovanie a vývoj našich produktov a služieb:

Osobné údaje nám pomáhajú poskytovať, zlepšovať a rozvíjať naše produkty, služby a reklamu. To zahŕňa používanie osobných údajov na účely, ako je analýza údajov, výskum a audity. Takéto spracovanie je založené na našom oprávnenom záujme ponúknuť vám produkty a služby a na kontinuitu podnikania. Ak sa zúčastníte súťaže alebo inej propagačnej akcie, môžeme použiť osobné údaje, ktoré nám poskytnete, na správu týchto programov. Niektoré z týchto aktivít majú dodatočné pravidlá, ktoré môžu obsahovať ďalšie údaje o tom, ako používame osobné údaje, preto vám odporúčame, aby ste si tieto pravidlá pred účasťou pozorne prečítali.

ⅱ. Komunikácia s vami:

Na základe vášho predchádzajúceho výslovného súhlasu môžeme použiť osobné údaje na to, aby sme vám posielali marketingové oznámenia týkajúce sa našich vlastných produktov a služieb, komunikovali s vami o vašom účte alebo transakciách a informovali vás o našich zásadách a podmienkach. Ak si už neželáte dostávať e-mailovú komunikáciu na marketingové účely, kontaktujte nás a odhláste sa. Vaše údaje môžeme použiť aj na spracovanie a odpovedanie na vaše požiadavky, keď nás kontaktujete. Na základe vášho predchádzajúceho výslovného súhlasu môžeme zdieľať vaše osobné údaje s partnermi tretích strán, ktorí vám môžu posielať marketingové oznámenia týkajúce sa ich produktov a služieb. Na základe vášho predchádzajúceho výslovného súhlasu môžeme použiť osobné údaje na prispôsobenie vašich skúseností s našimi produktmi a službami a na webových stránkach a aplikáciách tretích strán a na určenie účinnosti našich propagačných kampaní.

POZNÁMKA: Pri akomkoľvek použití vašich údajov opísaných vyššie, ktoré si vyžaduje váš predchádzajúci výslovný súhlas, vezmite na vedomie, že svoj súhlas môžete odvolať tak, že nás budete kontaktovať.

Definícia "cookies"

Cookies sú malé kúsky textu používané na ukladanie informácií vo webových prehliadačoch. Súbory cookie sa široko používajú na ukladanie a prijímanie identifikátorov a iných informácií na počítačoch, telefónoch a iných zariadeniach. Na podobné účely používame aj iné technológie vrátane údajov, ktoré ukladáme vo vašom webovom prehliadači alebo zariadení, identifikátorov spojených s vaším zariadením a iného softvéru. V tomto Vyhlásení o súboroch cookie označujeme všetky tieto technológie ako „súbory cookie“.

Používanie súborov cookie

Súbory cookie používame na poskytovanie, ochranu a zlepšovanie našich produktov a služieb, napríklad prispôsobením obsahu, ponúkaním a meraním reklám, pochopením správania používateľov a poskytovaním bezpečnejšej skúsenosti. Upozorňujeme, že konkrétne súbory cookie, ktoré môžeme používať, sa líšia v závislosti od konkrétnych webových stránok a služieb, ktoré používate.

Zverejnenie osobných údajov

Určité osobné údaje sprístupňujeme strategickým partnerom, ktorí s nami spolupracujú pri poskytovaní našich produktov a služieb alebo nám pomáhajú ponúkať zákazníkom. Osobné údaje budeme zdieľať iba s týmito spoločnosťami za účelom poskytovania alebo zlepšovania našich produktov, služieb a reklamy; nebudú zdieľané s tretími stranami na ich vlastné marketingové účely bez vášho predchádzajúceho výslovného súhlasu.

Zverejnenie alebo ukladanie, prenos a spracovanie údajov

ⅰ. Plnenie zákonných povinností:

Vzhľadom na kogentné zákony Európskeho hospodárskeho priestoru alebo krajiny, v ktorej používateľ žije, existujú alebo nastali určité právne úkony a je potrebné splniť určité zákonné povinnosti. Zaobchádzanie s osobnými údajmi obyvateľov EHP --- Ako je popísané nižšie, ak máte bydlisko v Európskom hospodárskom priestore (EHP), naše spracovanie vašich osobných údajov bude legitímne: Vždy, keď budeme požadovať váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, takéto spracovanie bude odôvodnené podľa článku 6 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (EÚ) („GDPR“).

ⅱ. Na účely primeranej implementácie alebo uplatňovania tohto článku:

Osobné údaje môžeme zdieľať so všetkými našimi pridruženými spoločnosťami. V prípade zlúčenia, reorganizácie, akvizície, spoločného podniku, postúpenia, odčlenenia, prevodu alebo predaja alebo likvidácie celého nášho podniku alebo jeho časti, a to aj v súvislosti s akýmkoľvek konkurzným alebo podobným konaním, môžeme previesť akékoľvek a všetky osobné údaje príslušnej tretej strane. Osobné údaje môžeme zverejniť aj vtedy, ak v dobrej viere rozhodneme, že zverejnenie je primerane potrebné na ochranu našich práv a uplatňovanie dostupných nápravných opatrení, presadzovanie našich zmluvných podmienok, vyšetrovanie podvodov alebo ochranu našich operácií alebo používateľov.

ⅲ. Súlad s právnymi predpismi a bezpečnosť alebo ochrana iných práv

Môže byť nevyhnutné – zo zákona, právneho procesu, súdneho sporu a/alebo žiadostí verejných a vládnych orgánov v krajine vášho bydliska alebo mimo nej – aby sme zverejnili osobné údaje. Osobné údaje môžeme zverejniť aj vtedy, ak zistíme, že na účely národnej bezpečnosti, presadzovania práva alebo iných záležitostí verejného významu je zverejnenie nevyhnutné alebo vhodné.

Vaše práva

Podnikáme primerané kroky, aby sme zabezpečili, že vaše osobné údaje sú presné, úplné a aktuálne. Máte právo na prístup, opravu alebo vymazanie osobných údajov, ktoré zhromažďujeme. Máte tiež právo kedykoľvek obmedziť alebo namietať proti ďalšiemu spracúvaniu vašich osobných údajov. Máte právo získať svoje osobné údaje v štruktúrovanom a štandardnom formáte. V súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov môžete podať sťažnosť príslušnému orgánu na ochranu údajov. Na ochranu súkromia a bezpečnosti vašich osobných údajov si od vás môžeme vyžiadať údaje, ktoré nám umožnia potvrdiť vašu totožnosť a právo na prístup k takýmto údajom, ako aj vyhľadať a poskytnúť vám osobné údaje, ktoré uchovávame. Existujú prípady, keď platné zákony alebo regulačné požiadavky dovoľujú alebo vyžadujú, aby sme odmietli poskytnúť alebo vymazať niektoré alebo všetky osobné údaje, ktoré uchovávame. Ak chcete uplatniť svoje práva, môžete nás kontaktovať. Na vašu žiadosť odpovieme v primeranom časovom rámci a v každom prípade do 30 dní.

Webové stránky a služby tretích strán

Keď zákazník prevádzkuje odkaz na webovú stránku tretej strany, ktorá má s nami vzťah, nepreberáme žiadnu povinnosť ani zodpovednosť za takéto zásady z dôvodu zásad ochrany osobných údajov tretej strany. Naša webová lokalita, produkty a služby môžu obsahovať odkazy alebo možnosť prístupu na webové lokality, produkty a služby tretích strán. Nie sme zodpovední za postupy ochrany osobných údajov, ktoré používajú tieto tretie strany, ani nie sme zodpovední za informácie alebo obsah, ktorý obsahujú ich produkty a služby. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje výlučne na údaje, ktoré zbierame prostredníctvom našich produktov a služieb. Odporúčame vám, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov akejkoľvek tretej strany predtým, ako budete pokračovať v používaní jej webových stránok, produktov alebo služieb.

Bezpečnosť, integrita a uchovávanie údajov

Používame primerané technické, administratívne a fyzické bezpečnostné opatrenia určené na ochranu a zabránenie neoprávnenému prístupu k vašim údajom a na správne používanie údajov, ktoré zhromažďujeme. Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné na splnenie účelov uvedených v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov, pokiaľ zákon nevyžaduje alebo nepovoľuje dlhšie obdobie uchovávania.

Zmeny tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme pravidelne meniť, aby sme okrem iných dôvodov držali krok s novými technológiami, priemyselnými postupmi a regulačnými požiadavkami. Ak nesúhlasíte s upraveným Vyhlásením o ochrane osobných údajov, kontaktujte nás, zdržte sa používania našich produktov alebo služieb a kontaktujte nás, aby sme zrušili akýkoľvek účet, ktorý ste si vytvorili.

Ukladanie a prenos vašich osobných údajov

Keď pristupujete k našim službám alebo ich používate, vaše osobné údaje môžu byť spracované alebo prenesené mimo krajiny vášho bydliska. Zákony o ochrane údajov v týchto krajinách alebo jurisdikciách sa môžu v určitých ohľadoch líšiť alebo môžu poskytovať nižšiu ochranu ako zákony jurisdikcie, v ktorej bývate. Ak si neželáte, aby boli vaše informácie prenášané, spracovávané alebo uchovávané mimo krajiny alebo jurisdikcie, v ktorej bývate, mali by ste okamžite prestať pristupovať k službám alebo ich používať.